גיליון 5781 עמוד 1 מתאריך 28/02/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ב באדר א' התשס״ח    5781    28 בפברואר 2008

עמוד

עמוד

2080

הודעה על הארכת פטור מאישור הסדר כובל................

הסמכה לפי פקודת בריאות העם, חוק החומרים

2080

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים...............................

המסוכנים, חוק המים, חוק למניעת מפגעים,

2081

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט.........

2072

חוק רישוי עסקים וחוק שמירת הניקיון...................

2082

הודעות בדבר אבידות שלא נתבעו....................................

הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד

2083

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

2090

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.........................................

(ביטוח) וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

2120

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................

2072

(קופות גמל).........................................................................

2121

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................

2073

הודעה על מיזוג חברות...........................................................

2122

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

2074

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל...............................

2124

הודעות מאת הציבור...............................................................

2079

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל...............