גיליון 5782 עמוד 1 מתאריך 03/03/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו באדר א' התשס״ח    5782    3 במרס 2008

עמוד

מינוי חברי ועדות ועדות ערר לפי חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק בתי דין מינהליים................................. 2128

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים

לעבודות הנדסה בנאיות............................................... 2128

מינוי יושבי ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה)................................................... 2128

הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות מכוח תקנות

ההגנה (שעת חירום)....................................................... 2128

מינוי פקידות גביה..................................................................... 2129

הודעה על מינוי חברים בוועדה לפטורים ולמיזוגים

לפי חוק ההגבלים העסקיים........................................ 2129

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) וחוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 2129

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)...... 2130

ביטול מינוי קציני מבחן לנוער.............................................. 2131

מינוי חבר להנהלת קרן לשמירת הניקיון.......................... 2131

אצילת סמכויות לפי חוק שירות המדינה (משמעת).... 2132

מינוי רשם בית דין לפי חוק בית הדין לעבודה.............. 2132

הכרזות על מערכות מבוקרות מיועדות לפי חוק

מערכות תשלומים........................................................... 2132

עמוד

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה

השונים בהם מכלל הבנקים......................................... 2132

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט..................... 2132

הודעה על קביעה בדבר קיומו של הסדר כובל לפי

חוק ההגבלים העסקיים................................................. 2132

הודעה על קביעה בדבר ניצול לרעה של מעמד לפי

החוק האמור....................................................................... 2133

הדעה בדבר קביעת תקנים..................................................... 2133

הודעה בדבר שינוי בתקן........................................................ 2134

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

(בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)........... 2134

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2134

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...... 2134

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (אשקלון).............. 2135

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 2136

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2136

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 2157

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2164

הודעות בנק ישראל................................................................... 2166