גיליון 5783 עמוד 1 מתאריך 06/03/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ט באדר א' התשס״ח    5783    6 במרס 2008

עמוד


עמוד

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2168

2169

2169

2169

2170 2170 2170 2170

2170

2171 2171 2171

2171

2172


הודעה על מינוי מנהלת כללית לפי חוק שירות

המדינה (מינויים).............................................................

הודעה על מינוי נציג ציבור למינהלת מרכז ההשקעות ... מינוי נציג שר המשפטים במועצה הארצית לתכנון

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................

מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)..

מינוי חבר בוועדות ערר לפי חוק הרשויות המקומיות

(ביוב) וחוק בתי דין מינהליים.....................................

מינוי חברים לוועדה מיוחדת לפי פקודת האריסים

הודעה על מינוי חברים לוועדת תעסוקה לפי חוק

חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)........................

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר...............................................................

מינוי חברים לוועדות שחרורים מיוחדות.........................

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה.............

מינוי נציג שר הבריאות במועצה הארצית לתכנון ולבניה.. אצילת סמכויות לפי חוק שירות המדינה (משמעת)....

מינוי קצינות מבחן לנוער........................................................

מינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים).........................................

שינוי מינויים של פקידי סעד לפי החוק האמור............

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) .......

מינוי חברים בוועדות אבחון לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים) .............................................................................

מינוי חברה בוועדת ערר לפי החוק האמור ..................... הסמכת פקידת סעד ראשית לפי חוק הסכמים לנשיאת

עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד)..................... 2172

מינוי חוקרים מיוחדים לפי חוק הליכי חקירה והעדה

(התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית)... 2172 הודעה בדבר חילופי גברי במועצת בתי העלמין

היהודיים בברקת ובהנהלת המועצה...................... 2172

הודעה על החלטות מועצת הביטחון של ארגון

האומות המאוחדות האוסרות או מגבילות העברה

של ציוד לחימה או ציוד טילים.................................. 2172

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית................... 2173

הודעות בדבר העברת זכויות נפט....................................... 2174

תיקון רשימת הזנים לפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים

המורשים למכירה)........................................................... 2174

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית

ערערה................................................................................... 2175

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית

ערערה................................................................................... 2176

הודעה בדבר ביטול תקן.......................................................... 2177

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2177

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 2177

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה(גבעתיים). 2177

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (נחף)...................... 2178

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (נחף).................................. 2178

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.1.2008...... 2178

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.1.2008.... 2178

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי    ציבור................... 2182

הודעות מאת הציבור............................................................... 2182

הודעה מאת מפעל הפיס......................................................... 2182