גיליון 5784 עמוד 1 מתאריך 10/03/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' באדר ב' התשס״ח    5784    10 במרס 2008

עמוד

תיקון תקנון הכנסת.................................................................... 2184

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד לפי

חוק הממשלה..................................................................... 2184

הודעה על העברת סמכות הנתונה על פי חוק לפי

החוק האמור....................................................................... 2184

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 2185

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 2185

אכרזות על מטבע מיוחד ועל מטבעות זיכרון................. 2186

הודעות בדבר קביעת ערכם הנקוב של מטבעות ושאר

פרטיהם................................................................................. 2187.

עמוד

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2007 (אילת, בת ים, דימונה, הרצליה, חולון, נצרת עילית, עפולה, קרית מלאכי, ראש העין, רהט, רחובות,

רעננה, שדרות)................................................................. 2187

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2197

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 2206

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 2232

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2235

הודעות מאת הציבור ............................................................... 2242