גיליון 5785 עמוד 1 מתאריך 13/03/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' באדר ב' התשס״ח    5785    13 במרס 2008

עמוד

הודעות לפי חוק העמותות בדבר -

רישום עמותות (מ-1.1.2007 עד 31.12.2007).............................................2260

שינוי שמות עמותות (מ-1.1.2007 עד 31.12.2007).........................................2344