גיליון 5786 עמוד 1 מתאריך 16/03/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' באדר ב' התשס״ח    5786    16 במרס 2008

עמוד

הודעה בדבר שינוי סכום תרומה לפי חוק מימון מפלגות.. 2356 הודעה על מינוי חברת מועצת הרשות הלאומית

לבטיחות בדרכים.............................................................. 2356

הסמכה להחליט על העמדה לדין לפי פקודת בתי הסוהר 2356

אצילת סמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי....................... 2356

הודעות על מינוי שופטים ...................................................... 2356

הודעה על גמר כהונתו של שופט........................................ 2357

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה................. 2357

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 2357

מינוי חבר לוועדה המייעצת לפי כללי החברות

הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם) ................ 2357

הודעה על שינוי תעריף לרכישת חלקת קבר בחיים.... 2357 הודעה בדבר מינוי רשות ממונה לפי חוק נתיבים

מהירים................................................................................. 2358

הודעה על הענקת גמול ליושב ראש מועצת רשות

שדות התעופה.................................................................. 2358

הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות............................. 2358

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה. 2358 הודעה על מינוי חברה במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי

תאונות דרכים ................................................................... 2358

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות חולים

(מתן הנחה בתרופות לקשישים)................................. 2358

מינוי חברה למועצה לניסויים בבעלי חיים.................... 2359

מינוי ממונה על קרינה סביבתית לפי תקנות הרוקחים

(יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם)............................ 2359

הסמכת ממונה לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת............ 2359

מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות...................... 2359

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים .... 2359

עמוד

החלטה בדבר חלוקת יתרות הכספים בקרן חופשה לפועלי

הבניין ועבודות ציבוריות.............................................. 2360

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים..................................... 2360

הודעה בדבר קביעת תקנים....................................................... 2360

הודעה על מינוי ועדה למתן היתרים לפי כללים למניעת

ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים.......................... 2361

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה................................................... 2361

הסמכת רשות מוסמכת לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני 2361 אצילת סמכויות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(שמאי רכב).............................................................................. 2361

העברת סמכויות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(מוסכים ומפעלים לכלי רכב).......................................... 2361

העברת סמכויות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(גרירת רכב וחילוצו)............................................................ 2361

הודעות בדבר הפקדת תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות 2362 הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2008 לפי תקנות

רואי חשבון.......................................................................... 2363

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות)......... 2364

הודעה על מינוי ממלאי מקום ליושב ראש ועדת ערר

לארנונה (בית שמש)........................................................ 2365

הודעות על מינוי מפקחים ברשויות מקומיות(ראש העין,

גולן, משגב, גדרות).......................................................... 2365

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................... 2366

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 2366

הודעות לפי חוק התכנון והבניה............................................. 2369

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 2383

הודעה לפי חוק האפוטרופוס הכללי..................................... 2388

הודעות מאת הציבור................................................................... 2388

תיקון טעות דפוס