גיליון 5786 עמוד 2 מתאריך 16/03/2008הודעה בדבר שינוי סכום תרומה

לפי חוק מימון מפלגות, התשל”ג-1973 בהתאם לסעיף 8 לחוק מימון מפלגות, התשל׳׳ג-1973י (להלן - החוק), מתפרסמה בזה הודעה על שינוי סכום התרומה לסיעה או לרשימת מועמדים עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, לאמור: החל בחודש מרס 2008 סכום התרומה לפי סעיף 8(ב) לחוק הוא 1,000 שקלים חדשים ולפי סעיף 8(ג) לחוק הוא 2,000 שקלים חדשים. י׳׳ט באדר א' התשס׳׳ח (25 בפברואר 2008) (חמ 3-66)

דליה איציק

_    יושבת ראש הכנסת

י ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 52; התשנ׳׳ד, עמ' 114; י”פ התשס׳׳ו, עמ' 2256.

הודעה על מינוי חברת מועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס׳׳ו-2006

אנו מודיעים בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס׳׳ו-2006', ועל פי הצעת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מינתה הממשלה את זיוה פתיר, ת׳׳ז XXXXX662, לחברת מועצה כנציגת הציבור במקומו של ד׳׳ר יואב סרנה1 2. כ׳׳ח באדר א' התשס׳׳ח (5 במרס 2008) (חמ 3-3667)

עובד יחזקאל

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳ו, עמ' 374.

2    י”פ התשס׳׳ז, עמ' 934.

הסמכה להחליט על העמדה לדין

לפי פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל”ב-1971 בתוקף סמכותי לפי פרט 19(ב) בתוספת השניה לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל׳׳ב-1971/ אני מסמיך את פרקליט המדינה, המשנים לפרקליט המדינה ופרקליטי המחוזות, להחליט על העמדה לדין לפי פרט 19(א) בתוספת האמורה, בעבירה של שימוש בכוח כלפי אדם במסגרת מילוי תפקיד, בניגוד לפקודות השירות או כל הוראה אחרת שניתנה כדין. כ׳׳ט באדר א' התשס׳׳ח (6 במרס 2008) (חמ 3-32)

מני מזוז

_    היועץ המשפטי לממשלה

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

אצילת סמכות

לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש], התשמ׳׳ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 242א(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש], התשמ״ב-1982' (להלן - החוק), אני אוצל לפרקליט המדינה ולמשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים), את

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ב, עמ' 43; התשס׳׳ד, עמ' 329; ק׳׳ת התשס׳׳ח, עמ' 254.

סמכותי בסעיף 8 לחוק, לקבוע במקרה פלוני, כי לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק אין בית משפט אשר לו סמכות מקומית. כ׳׳ט באדר א' התשס׳׳ח (6 במרס 2008) (חמ 3-1424)

מני מזוז

היועץ המשפטי לממשלה

מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של עוזי פוגלמן, ת׳׳ז XXXXXX654, שופט בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט העליון, ביום כ׳׳ד באדר א' התשס׳׳ח(1 במרס 2008) עד יום כ׳׳ד באדר ב' התשס׳׳ח (31 במרס 2008).

ט׳׳ו באדר א' התשס׳׳ח (21 בפברואר 2008) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

__________    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של השופט יוסף אלון, ת׳׳ז 050837160, שופט בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט העליון, מיום כ׳׳ד באדר א' התשס׳׳ח (1 במרס 2008) עד יום כ׳׳ד באדר ב' התשס׳׳ח (31 במרס 2008). ט׳׳ו באדר א' התשס׳׳ח (21 בפברואר 2008) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

__________    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, את הרשומים מטה לשופטים, כמפורט לצדם:

עורך הדין עדי זרנקין - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי חיפה;

השופטת מיכל ברנט - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי באר שבע;

עורך הדין משה גלעד - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי חיפה;

השופט רענן בן-יוסף - לכהונת שופט של בית משפט מחוזי תל אביב;


ילקוט הפרסומים 5786, ט' באדר ב' התשס״ח, 16.3.2008 2356

1

   ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

2

   ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 78.