גיליון 5786 עמוד 3 מתאריך 16/03/2008השופטת מרים דיסקין - לכהונת שופטת של בית משפט מחוזי תל אביב;

השופטת רות לורך - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז;

הרשם רפי ארניה - לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז המרכז;

הרשמת כוכבה לוי - לכהונת שופטת של בתי משפט השלום מחוז תל אביב;

הרשמת ענת אלפסי - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (משפחה) מחוז הדרום;

עורכת הדין הדס גולדקורן - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (משפחה) מחוז חיפה.

החל ביום י׳׳ט באדר א' התשס׳׳ח (25 בפברואר 2008).

כ' באדר א' התשס׳׳ח (26 בפברואר 2008) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתו של ניסים ממן, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, ביום י׳׳ד באדר א' התשס׳׳ח (20 בפברואר 2008), עקב פרישתו לגימלאות. כ' באדר א' התשס׳׳ח (26 בפברואר 2008) (חמ 60—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-995י

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-995י', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שופטות בית משפט שלום, המפורטות להלן, לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום י׳׳ט באדר א' התשס׳׳ח (25 בפברואר 2008):

ענת אלפסי, ת׳׳ז XXXXXX127 הדס גולדקורן, ת׳׳ז XXXXXX774 י׳׳ט באדר א' התשס׳׳ח (25 בפברואר 2008) (חמ 2666—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-984י

אני מודיע לפי סעיף 13 לכללי השפיטה(סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-11984, כי ועדת הבחירה

1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370.

בישיבתה מיום ט׳׳ו באדר א' התשס׳׳ח (21 בפברואר 2008), החליטה לבחור במועמדים האלה:

עורך הדין בנימין ארנון - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי מרכז.

השופט רענן בן-יוסף - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

השופטת מרים דיסקין - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

השופטת רות לורך - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז.

הרשם רפי ארניה - נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז המרכז.

הרשמת כוכבה לוי - נבחרה לכהונת שופטת של בתי משפט השלום במחוז תל אביב.

עורכת הדין הלית סילש - נבחרה לכהונת שופטת של בתי משפט השלום במחוז המרכז.

י׳׳ח באדר א' התשס׳׳ח (24 בפברואר 2008) (חמ 1803—3)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

מינוי חבר לוועדה המייעצת

לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ”ד-1994

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2(ב)(2) לכללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ״ד-994י', אנו ממנים את מאיר וידל, ת׳׳ז XXXXXX480, לחבר בוועדה, שתפקידה להמליץ לפני רשות החברות הממשלתיות בדבר מינוי וביטול מינוי של רואה חשבון לחברה ממשלתית, ובדבר קביעת שכרו של רואה חשבון בחברה ממשלתית.

תוקף המינוי לשנתיים.

ל' בשבט התשס׳׳ח (6 בפברואר 2008) (חמ 124—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ק׳׳ת התשנ׳׳ד, עמ' 590.

הודעה על שינוי תעריף לרכישת חלקת קבר בחיים

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-י97י אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א2 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התש^א-!^, קבעתי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שהתעריף הקבוע בתוספת לחוק האמור, לרכישת חלקת קבר בחיים ישתנה כמפורט להלן:

בחברה קדישא כפר סבא לסכום של 10,100 שקלים חדשים; בחברה קדישא נצרת עילית לסכום של 6,272 שקלים חדשים. י׳׳ד באדר א' התשס׳׳ח (20 בפברואר 2008) (חמ 3050—3)

יצחק כהן

_    השר לשירותי הדת

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130; התשס׳׳א, עמ' 525.


2357 ילקוט הפרסומים 5786, ט' באדר ב' התשס״ח, 16.3.2008