גיליון 5786 עמוד 4 מתאריך 16/03/2008הודעה בדבר מינוי רשות ממונה

לפי חוק נתיבים מהירים, התש׳׳ס-2000 אנו מודיעים כי בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ד לחוק נתיבים מהירים, התש׳׳ס-2000י (להלן - החוק), ובאישור הממשלה, מינינו לרשות ממונה לעניין החוק, צוות משותף של משרדינו בהרכב שלהלן:

(ו) סמנכ׳׳ל בכיר תשתית תחבורה ותיאום במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים - היושב ראש;

(2)    נציג של החשב הכללי במשרד האוצר;

(3)    נציג של הממונה על התקציבים במשרד האוצר. ח' בשבט התשס׳׳ח (5ו בינואר 2008)

(חמ 3-3799)

רוני בר-און    שאול מופז

שר האוצר שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ו ס׳׳ח התש׳׳ס, עמ' 99ו; התשס׳׳ו, עמ' 25.

הודעה על הענקת גמול ליושב ראש מועצת רשות שדות התעופה

לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-977ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ו(ב) לחוק רשות שדות התעופה, התשל׳׳ז-977וי, ולאחר שהתייעצתי עם שר האוצר, אני מורה שהגמול המשולם ליושב ראש מועצת רשות שדות התעופה יהיה עד 30,000 שקלים חדשים לחודש (בלא זכאות להפרשות לקופות גמל), החל ביום מינויו.

ההוראה על הענקת גמול ליושב ראש מועצת רשות שדות התעופה1 2 - בטלה.

ט׳׳ו באדר א' התשס׳׳ח (ו2 בפברואר 2008) (חמ ו3-55)

שאול מופז

_    שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ו ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 82ו. ו י״פ התשנ׳׳ט, עמ' 299ו.

הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-952ו אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ו(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי׳׳ב-952וי (להלן - החוק), מיניתי את עובדי משרד הפנים המופיעה ברשימה להלן, לממוני ביקורת גבולות לעניין החוק:

מ ס ' ז ה ות

ה ש ם

77ו552ו03

אורית איסיק

ו03329560

יוסי חדד

040869372

חזי יוחנן

052964608

מעין אחיעם

038660783

ברוך אש

2852ו0238

יוסי שטרית

497423ו03

דרור תא שמע

ו52ו02558

מאיר גופשטיין

ו03232822

קובי ניניו

השם

רוית קימה    69ו78ו043

עמוס עטיה    037504347

רוית אביטבול    5ו887ו033

דנית מיכאלי    57524ו039

רותם מליכי    025582420

ז' באדר א' התשס״ח (3ו בפברואר 2008) (חמ 3-284)

מאיר שטרית

שר הפנים

הודעה על אצילת סמכויות

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלהי,

אני אוצל את סמכותי לפי 3וא לפקודת המועצות המקומיות2, לממונה על המחוז במחוזו; סמכות הממונה תוגבל לאישור ערבויות עד לסך של 5% מתקציב הרשות באותה שנת כספים. ו' באדר א' התשס׳׳ח (2ו בפברואר 2008) (חמ 7ו-3)

מאיר שטרית

__________    שר הפנים

ו ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 64ו. 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

הודעה על מינוי חברה במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-975ו אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ו לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-975וו, מיניתי ביום ט׳׳ו באדר א' התשס׳׳ח (ו2 בפברואר 2008), את ענבר חן-מאירי, ת׳׳ז 27246768, לחברה במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. כ׳׳א באדר א' התשס׳׳ח (27 בפברואר 2008) (חמ 058ו-3)

רוני בר-און

__________    שר האוצר

ו ס״ח התשל״ה, עמ' 234.

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות חולים (מתן הנחה בתרופות לקשישים)

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985וו, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות חולים, כמפורט להלן: ו. הגדרות

במבחנים אלה, ״קופה״ - קופת חולים כהגדרתה בסעיף2 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994ו2(להלן - החוק).

2. חלוקת כספי התמיכה

(א) מדי שנה יעמוד לחלוקה בין קופות החולים סכום של 36 מיליון שקלים חדשים, וזאת לפי חלקה של כל קופה במספר המבוטחים שמלאו להם 75; סכום זה יעודכן,

מס' זהות


ו ס״ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשס׳׳א, עמ' 502.


ילקוט הפרסומים 5786, ט' באדר ב' התשס״ח, 16.3.2008 2358

1

ו ס״ח התשמ״ה, עמ' 60; התשנ״ב, עמ' 34.

2

ס״ח התשנ״ד, עמ' 56ו.