גיליון 5787 עמוד 1 מתאריך 20/03/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג באדר ב' התשס״ח    5787    20 במרס 2008

עמוד

עמוד

2412

הודעה על תפיסת טובין לפי חוק מס ערך מוסף............

הודעה על תקרת הצריכה הכוללת במחיר מלא ועל

2413

הודעה על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים.

תקרת הצריכה הפרטנית במחיר מלא לפי חוק

2413

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים...............................

ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת

2415

הודעה בדבר שיעור ריבית החשב הכללי........................

יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת

2416

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

2400

הכספים 2002)....................................................................

2424

הודעות לפי חוק התכנון והבניה .........................................

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה

2464

הודעות בתי הדין הרבניים ....................................................

2401

והשירותים החברתיים...................................................

2469

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

2406

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן...........................

2470

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות .......................

2409

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן.....

2472

הודעות מאת הציבור ...............................................................

הודעה בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני ראשי

2485

דוחות שבועיים של בנק ישראל...........................................

2412

מועצות אזוריות................................................................