גיליון 5789 עמוד 1 מתאריך 26/03/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט באדר ב' התשס״ח    5789    26 במרס 2008

עמוד


עמוד

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז....................................................................................... 2508

הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה................... 2508

מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט ולפי פקודת

התעבורה............................................................................. 2510

מינוי רשם בבית משפט............................................................ 2510

מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה....................... 2510

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 2510

מינוי חברה לוועדות שחרורים מיוחדות לפי החוק

האמור................................................................................... 2510

הודעה על שינוי בהרכב מועצת הפסיכולוגים.............. 2511

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים

וחוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה)................... 2511

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי החיקוקים האמורים

וחוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - מעצרים).. 2511

הסמכת נותן אישור לפי חוק רישוי עסקים...................... 2511

הודעה על מינוי יושבת ראש למועצת הרשות

הלאומית לבטיחות בדרכים......................................... 2512

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה במועצה

הארצית לתכנון ובניה.................................................... 2512

מינוי רשם הקבלנים.................................................................. 2512

הודעה בדבר אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה........... 2512

הודעות על מתן צווי הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה

(הגבלת פעילות)............................................................... 2513

הודעות בדבר מתן רישיונות מודדים................................. 2513

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 2514

ביטול הכרזה לאזורים נגועים במחלת הניוקסל............ 2514

ביטול הכרזה על אזור נגוע במחלת הפה והטלפיים ... 2514

הודעה בדבר השעיית חברה מלשכת עורכי הדין ....... 2514

הודעה בדבר ביטול השעיית חבר מלשכת עורכי הדין. 2515

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין.............. 2515

הודעות על מינוי מפקחים ברשויות המקומיות

(נתיבות, גזר)....................................................................... 2515

הודעה על מינוי ממלאי מקום לחברי ועדת ערר

(גן יבנה)................................................................................ 2515

הודעה על מינוי ועדת ערר (זמר)......................................... 2515

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כללים שהוגשו לרישום עד 29.2.2008......... 2516

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 29.2.2008..... 2516

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2519

הודעה לפי חוק הצהרות מוות ............................................. 2532

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2533

הודעות מאת הציבור ............................................................... 2536

תיקון טעות