גיליון 5790 עמוד 1 מתאריך 02/04/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ו באדר ב' התשס״ח    5790    2 באפריל 2008

עמוד


עמוד

הודעות בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת

מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 2556

הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת

לחוק לפי החוק האמור................................................... 2556

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי ... 2557 מינוי חבר בוועדות עררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

וחוק בתי דין מינהליים................................................... 2557

מינוי חבר בוועדות ערר לפי חוק הרשויות המקומיות

(ביוב) וחוק בתי דין מינהליים ...................................... 2557

מינוי חברה לוועדה המייעצת לפי כללי החברות

הממשלתיות(מינוי רואי חשבון ושכרם).................. 2557

מינוי פקידת גביה וממונה על הגביה.................................. 2557

הודעה על מוסד נוגע בדבר לפי חוק ארגון הפיקוח

על העבודה ......................................................................... 2557

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער(טיפול והשגחה).......... 2557

שינוי מינוי פקידות סעד לפי החוק האמור........................ 2558

ביטול מינוי פקידות סעד לפי החוק האמור....................... 2558

מינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)........................................... 2558

מינוי קצינות מבחן לנוער לפי פקודת המבחן................... 2558

מינוי קצינות מבחן למבוגרים לפי החוק האמור.............. 2558

הודעות בדבר שינויים בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח

הלאומי................................................................................. 2559

הודעה על מינוי מפקחת על המחירים................................ 2559

מינוי חברי ועדת המחירים...................................................... 2559

הודעות על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות) ..... 2559

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות. 2560

הודעות בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה........... 2560

הודעות על החלטה בדיון משמעתי לפי חוק רואי חשבון. 2561

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2561

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.......... 2561

הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית לפי חוק

העבירות המינהליות ....................................................... 2561

הודעות לפי חוק התכנון והבניה........................................... 2562

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................... 2610

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 2610

הודעות מאת הציבור ................................................................ 2612