גיליון 5791 עמוד 1 מתאריך 06/04/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בניסן התשס״ח    5791    6 באפריל 2008

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 2616

הודעה בדבר הרכב המועצה לגנים לאומיים, שמורות

טבע ואתרים לאומיים.................................................... 2616

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין.................................... 2616

הסמכת עובד משרד הביטחון לעובד מוסמך לפי חוק

איסור מימון טרור............................................................. 2616

מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה.................................. 2616

מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד.......... 2616

הודעה על מינוי ועדות ערר מחוזיות לפי חוק שיקום

נכי נפש בקהילה............................................................... 2616

מחוזית לפי החוק האמור.............................................. 2617

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

החינוך התרבות והספורט למוסדות    ציבור............ 2617

הודעות בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו..... 2617

הודעה בדבר חילוט טובין....................................................... 2619

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...... 2619

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה (מזכרת

בתיה).................................................................................... 2619

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבורי............... 2619

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2627

הודעות מאת הציבור............................................................... 2637

עמוד

הודעה על מינוי ממלאת מקום יושב ראש ועדת ערר