גיליון 5792 עמוד 1 מתאריך 06/04/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בניסן התשס־׳ח    5792    6 באפריל 1008

עמוד

הודעות מאת הרשם לעניני ירושה......................................................2644

הודעות מאח הכונס הרשמי........................................................... 1696