גיליון 5792 עמוד 2 מתאריך 06/04/2008


הרשמים לענייני ירושה

הודעות לפי חוק הידזעורז, הודצוגדה - 1965

הודעה על בקטות לצו ירושה וצו קיום צוואה

בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה בי בתיקים הם9ורטיס להלן הונשו לדזסנוים לענייני ירושה בלשכות השעוה בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

ןןת. פטירה 011 התבקש ־1

ושם הסנווו/ה

1םס7תיק 1

וזז׳ כנפי הנשרים 15, בנין התאומים, ירושלים

ירושה בירושלים -

הוטס לענייני

ירושות

26/12/2007 פיליפודיתיה

פילפרוי גדינורי

1/16523

2007/ו01/0 ודד יחיאל

ורו יהודית

1/16524

12/02/2007 אבוהמיאסתר

אברהנוי יעקב

1/16528

03/11/2007 לוי ששון

לוי יעקב סאיר

1/16529

31/10/2007 דנדיס יוסף יונס

דנזיס עדיה

1/16530

03/04/1790 גרינר טרה

נרונר יעקב

1/16531

17/09/2007 גבריאל אברהם

גבריאל כרמלה

1/16532

16/12/2007 מילברג ענת

בודעי ציונה

1/16533

09/07/1997 קודוקיו אמיליה

קוז׳וחין אברהם

1/16534

צווארה

05/11/2007 עוזרי סונוואל

עחרי יוסף

2/16291 י

25/11/2007 קלינברנד יהודה

קלינברגר זהבה

1/16525

03/11/2007 ריכטרניצן

דוברינסקי מרים

1/16526

22/12/2007 עדינה אלת מיכל

מדינה סרטל

1/16527

23/08/2007 וינשסוק שרון iuomu אברך בר-סדב, רטם

וינשנווק דב

1/16535

חזי השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב

ירושה בתל אביב -

הרטם לענייני

ירושות

15/02/2007 סוויגינאל

טווי ג יאסא

2/93644

08/11/1994 ברור אשר

מיטתי קדולינה

2/97292

14/11/2007 רכסשפן סריס

רכטשפו יעקב

1/102813

19/02/2006 קדרון מיכאל

קדחו ראובן

1/102614

09/12/1999 לנגד סימה שממה

נגר וממיס

1/102815

19/09/2007 שני שמואל

שני מאשת

1/102816

19/12/2007 קרישטלאנה

חרצ׳נקו ניקולאי

1 /102818

09/03/2000 ממיר אסתר

ממיר שלום

1/102819

07/04/1999 יומה דינה

אורגילבילינה

1/102820

11/08/2007 ישראל אתוקה הרצל

ישראל רינה

1/102821

30/03/2005 לבנת אילנה

פנקס סובה

1/102826

19/11/2007 אבירן רמל

צדוק אהרון אברהם

1/102828

ילקוט הפרסומים 5792, K' בניסן הוזשס־׳ח, 6.4.2006 2644