גיליון 5793 עמוד 1 מתאריך 09/04/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בניסן התשס״ח    5793    9 באפריל 2008

עמוד    עמוד

צו הרחבה בענף אולמות וגני אירועים בישראל לפי    הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2737

חוק הסכמים קיבוציים................................................... 2724    הודעה    לפי חוק הצהרות מוות............................................. 2750

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים..    2729    בקשות לפירוק חברות על ידי    בית המשפט..................... 2750

הדעות על פטור ופטור בתנאים מאישור הסדר כובל..    2730    הודעות מאת הציבור............................................................... 2752

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2734    הודעה    מאת מפעל הפיס......................................................... 2754