גיליון 5793 עמוד 3 מתאריך 09/04/2008



10. לאחר תום תקופת הניסיון ייחשב העובד לעובד קבוע.

11.    עובד במשרה חלקית ייהנה מכל הזכויות שבצו אשר ייחושבו באופן יחסי לחלקיות משרתו ועל פי חוק.

12.    עובד עונתי אשר יעבוד אצל המעסיק לפחות 6 חודשים בשנה ושלא נכלל במכסת העובדים הקבועים יהיה בעל זכות חזרה לעבודה אצל אותו מעסיק בעונות עבודה הבאות במסגרת העבודות העונתיות באולם השמחות.

13.    כל מעסיק יפרסם את הוראות צו זה בענף ואת תנאי העסקתו של העובד בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס׳׳ב-12002.

פרק חמישי - שעות העבודה

14.    שבוע העבודה הוא בן 5 ימים, 43 שעות שבועיות.

15.    חודש עבודה הוא בן 186 שעות עבודה.

16.    תחום שעות עבודה במשמרת לילה כהגדרתו בצו זה יהיה 6 שעות, והשעות הנ׳׳ל ייחשבו ליום עבודה מלא.

פרק שישי - שכר עבודה

17.    שכרם של העובדים המועסקים אצל המעסיק לא יפחת, בכל מקרה, משכר מינימום הקבוע בחוק.

18.    טיפים ו/או דמי שירות ו/או תשרים וכל תקבול אחר שיינתן לעובדים בגין השירות מהאורחים אינם בגדר שכר עבודה כמשמעותו על פי חוק.

19.    עובד בשכר שהוזמן לעבודה, התייצב במקום העבודה ולא הועסק מסיבות שאינן תלויות בעובד ישולם לו השכר המגיע לו בגין מחצית יום עבודה. אם העובד החל את יום העבודה, ישולם לו השכר המגיע לו בגין יום עבודה מלא בהתאם לשכרו הרגיל. כמו כן, ישולמו לעובד ההוצאות בגין נסיעתו לעבודה וחזרה ממנה.

20.    עובד, לאחר שנת עבודה יהיה זכאי לקבל תוספת ותק בשיעור 1% לכל שנה עד לוותק מרבי של 30 שנה וזאת כל עוד שכרו אינו עולה על 5,000 שקלים חדשים טרם מתן תוספת הוותק.

21.    במקרה של צורך בהעסקה בשעות נוספות ייעשה הדבר על פי דרישת המעסיק והתשלום בגין שעות נוספות ייעשה על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-21951 (דהיינו: יינתן פיצוי בשיעור של 25% מן השכר המשולב לשעה רגילה בגין שעתיים נוספות ראשונות מעל השעות הרגילות, בעבור כל שעה נוספת יינתן פיצוי בשיעור של 50%).

22.    לגבי עובדים המועסקים במשמרת לילה ישולמו התוספות הנזכרות בסעיף 21 לפרק זה לאחר 6 שעות עבודה .

25. אין באמור בצו זה כדי לחייב את המעסיק להעסקה בהיקף מינימלי של שעות את העובדים בשכר.

27.    מועד תשלום שכר העבודה/משכורת יהיה בהתאם לקבוע בחוק הגנת השכר.

28.    תלוש השכר/משכורת - עם תשלום השכר חייב המעסיק לתת לכל עובד תלוש שכר ובו פירוט מלא של כל התשלומים והניכויים שינוסחו בצורה ברורה ומובנת לעובד, בהתאם לחוק הודעה לעובד(תנאי עבודה), התשס׳׳ב-2002. למען הסר ספק, לעובד בשכר, יכלול תלוש השכר בין השאר פירוט שכר לשעה, מספר שעות העבודה במהלך החודש וכיוצא באלה.

29.    תוספת משפחה - העובדים יהיו זכאים לתוספת משפחה בגין אישה או בעל שאינם עובדים לפי העניין בשיעור של 30 שקלים חדשים לחודש.

פרק שביעי - תשלום בגין חגים לעובדים בשכר

30.    כל העובדים לאחר שלושה חודשים, בתנאי שלא נעדרו ממקום העבודה בסמוך ליום החג (יום לפני ויום אחרי החג) אלא בהסכמת ההנהלה יקבלו תשלום מלא בעבור 9 ימי חג: 2 ימי ראש השנה, 1 יום כיפור, 2 ימי חג סוכות, 2 ימי חג הפסח, 1 יום העצמאות, 1 חג השבועות.

31.    עובדים בני דת אחרת יהיו זכאים לתשלום גם בגין ימי חגם ולא יותר מ-9 ימים.

32.    עובד בשכר שיועסק בחג כאמור לעיל יהיה זכאי לגמול בגין עבודתו בשיעור של 50% תוספת לשכרו הרגיל וליום חופש חלופי בשכר.

33.    עובד בשכר יהיה זכאי לתשלום בעבור חג כאמור לפי ממוצע ההשתכרות היומי של אותו עובד בשלושה החודשים הקודמים לחודש שבו חל יום החג. למען הסר ספק עובד בשכר לא יהיה זכאי לתשלום בעבור יום חג החל בשבת (שבה לא עבד).

34.    תחום החג ייחשב משעת כניסת החג ועד צאתו ביום למחרת.

פרק שמיני - ימי אבל

35.    כל עובד, שעבד במקום העבודה לפחות שלושה חודשים, והמקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחיות) מטעמי דת או נוהג (שבעה) ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום שכרו בעבור ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים (קלנדריים).

2725 ילקוט הפרסומים 5793, ד' בניסן התשס״ח, 9.4.2008

1

   ס׳׳ח התשס׳׳ב, עמ' 210.

2

   ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 204.