גיליון 5793 עמוד 4 מתאריך 09/04/2008פרק תשיעי - חופשה שנתית

36. כל עובד יקבל חופשה שנתית כדלקמן:

ותק    שבוע עבודה בן חמישה ימים שבוע עבודה בן שישה ימי עבודה

12 ימי עבודה

10 ימי עבודה

2 - 1

13 ימי עבודה

11 ימי עבודה

4 - 3

14 ימי עבודה

12 ימי עבודה

5

19 ימי עבודה

17 ימי עבודה

8 - 6

26 ימי עבודה

23 ימי עבודה

9 ואילך

37.    היה הקשר המשפטי שבין העובד והמעסיק קיים כל שנת העבודה והעובד עבד בתוך אותו חלק שנה לפחות 200 ימים בשנה - ימי חופשתו יהיו בהתאם לאמור לעיל. עובדים שיעבדו פחות מכך - יהיו מספר ימי חופשתם חלק יחסי ממספר הימים שבסעיף 36 לעיל, כיחס מספר ימי העבודה בפועל למס' 200.

38.    היה הקשר המשפטי שבין העובד והמעסיק קיים בחלק משנת העבודה והעובד עבד בתוך אותו חלק שנה לפחות 240 ימים בשנה - ימי חופשתו יהיו בהתאם לאמור לעיל. עובדים שיעבדו פחות מכך - יהיו מספר ימי חופשתם חלק יחסי ממספר הימים שבסעיף 36 לעיל, כיחס מספר ימי העבודה בפועל למס' 240.

39.    עובד שפוטר או התפטר זכאי לחופשה שנתית באופן יחסי לחודשי עבודתו לפי הדירוג הנ”ל.

40.    עובד שחלה בזמן החופשה (למשך יותר מ-3 ימים רצופים), נזקפים לו ימי מחלתו החל מן היום הראשון למחלה, על חשבון המחלה בהתאם לחוק דמי מחלה, ובתנאי שימציא תעודת רופא מוסמך.

41.    מועדי החופשה ייקבעו בתיאום בין העובד לבין ההנהלה.

פרק עשירי - דמי הבראה

42.    כל עובד יקבל תשלום בעד ימי הבראה כדלקמן: לאחר השנה הראשונה ובעדה - 5 ימי הבראה לשנה בעד השנה השניה ועד החמישית - 7 ימי הבראה לשנה בעד השנה השישית ואילך - 10 ימי הבראה לשנה.

43.    התשלום בעבור ימי הבראה יהיה על בסיס הסכום הנקבע בצו הרחבה שעניינו דמי הבראה1.

44.    מועד העדכון של התשלום יהיה בהתאם לקבוע בצו הנ”ל.

45.    התשלום לפי סעיף זה יבוצע בחודש אוגוסט אחת לשנה או בפריסה חודשית, על פי שיקול דעת המעסיק.

פרק אחד עשר - חופשה מסיבות משפחתיות

46.    עובד חודשי או עובד במשרה חלקית המועסק 12 חודשי עבודה ומעלה יהיה זכאי לחופשה בתשלום כדלקמן:

לרגל נישואין    3 ימי חופשה

לרגל נישואי בנו/בתו    1 יום חופשה

לרגל לידת בן/בת    1 יום חופשה

47.    ימי החופשה כאמור, לא יבואו בחשבון, לעניין ימי החופשה בשכר להם זכאי העובד לפי סעיף 36 לעיל.

48.    עובד במשרה חלקית יהיה זכאי למספר ימי חופשה לפי סעיף זה, יחסית להיקף משרתו ומספר ימי עבודתו.

פרק שנים עשר - דמי מחלה

49.    העובד זכאי לדמי מחלה בהתאם להוראות החוק. עובד המועסק שנתיים ומעלה יהיה זכאי ל-24 ימי מחלה בשנה וכל שאר הוראות החוק ימשיכו לחול.

פרק שלוש עשר - קרן פנסיה*

50.    כל עובד מגיל 21 ועובדת (אישה) מגיל 20, לרבות עובד בשכר, יבוטח בקרן פנסיה מקיפה ומצטברת שקיבלה את אישור משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שתיקבע כאמור בסעיף 53 להלן(להלן - ”הקרן” או ”קרן הפנסיה”), בהתקיים התנאים המפורטים להלן:

ילקוט הפרסומים 5793, ד' בניסן התשס׳׳ח, 9.4.2008 2726

1

הסעיף המקורי בהסכם קבע כך: התשלום בעבור ימי הבראה יהיה על בסיס הסכום שנקבע בין לשכותהתיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות החדשה.

י בכפוף לאמור בסעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה-2005, עמ' 889.