גיליון 5794 עמוד 1 מתאריך 10/04/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' בניסן התשס״ח    5794    10 באפריל 2008

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 2756

הכרזה על מדידות לרבים....................................................... 2756

צו הרחבה בענף ההובלה    לפי חוק הסכמים קיבוציים.. 2756

מינוי רשמת נוספת לכלי שיט לפי חוק הספנות כלי שיט). 2757

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון לפי חוק מימון

מפלגות................................................................................. 2757

עמוד

אישור מגרשי אחסנה לפי תקנות התעבורה (איסור

שימוש ברכב - מגרשי אחסנה)(הוראת שעה).... 2757

הודעות בדבר קביעת תקנים................................................. 2757

הודעה בדבר שינוי בתקנים................................................... 2758

הודעה בדבר ביטול תקן.......................................................... 2758

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 2758