גיליון 5794 עמוד 2 מתאריך 10/04/2008הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984

לפי סעיף 11 ב לכללי השפיטה(סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

לבית הדין הארצי לעבודה(1)

השופטת רונית רוזנפלד השופט רמי כהן השופטת לאה גליקסמן-כוכבי לבית הדין האזורי לעבודה חיפה(2-1) עו׳׳ד ישראלה זטרמן הרשמת אילת שומרוני-ברנשטיין עו׳׳ד אורן שגב

לבית הדין האזורי לעבודה תל אביב(2-1) עו׳׳ד דניאל גולדברג הרשמת דגית ויסמן הרשמת שלי ולך הרשמת רוית זנגי צדיק הרשמת מוניקה מרגלית לבית הדין האזורי לעבודה ירושלים (1-0) עו׳׳ד דניאל גולדברג עו׳׳ד עמירם סבר הרשמת דורית פיינשטיין

לבתי משפט השלום מחוז הצפון (שדרוג של שופטי תעבורה)

השופט חנא סבאג השופט דבור סאאב לבית משפט לתעבורה ירושלים (1) הרשמת עינת אבמן מולר הרשם מרדכי כדורי עו׳׳ד יהושע צימרמן עו׳׳ד ליאורה גוברין עו״ד אריאל ברגנר עו״ד אורית אלסטר לבתי משפט השלום מחוז הדרום (1) עו״ד בן יוסף פנינה עו״ד שלמה בנג׳ו עו״ד רנה הירש (בסקר)

עו״ד ישעיהו טישלר עו״ד שמעון לייבו עו״ד חגי לרון

י ק״ת התשמ״ד, עמ' 2870; התשנ״ז, עמ' 342.

עו״ד רות מזרחי עו״ד מירית מי-דן עו״ד עוז עזרא ניר(נאוי)

עו״ד גילת שלו עו״ד נגה שמואלי-מאייר שופטים עמיתים

השופט(בדימוס) גדעון ברק השופט (בדימוס) אשר גולדין השופטת(בדימוס) רות זוכוביצקי השופטת(בדימוס) רות כצמן ה' בניסן התשס״ח (10 באפריל 2008) (חמ 3-1803)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

הכרזה על מדידות לרבים

לפי פקודת המדידות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המדידות1, אני מכריז על מדידות הנעשות בקשר לתוואי פרויקט רק״ל (רכבת קלה) הקו האדום לפי תממ/1/5, תממ/12/3, תממ/1/1/5 ותממ/2/12/3 כמדידות לרבים לעניין הפקודה האמורה. י״ז באדר ב' התשס״ח (24 במרס 2008) (חמ 3-398)

זאב בוים

_    שר הבינוי והשיכון

1 חוקי א״י כרך ב', עמ' 1636; י״פ התשל״ח, עמ' 1656.

צו הרחבה בענף ההובלה

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-11957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שמספרו הסידורי בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7018/2007 ואשר נחתם ביום ה' בסיוון התשס״ז (22 במאי 2007). הצו האמור מתקן צו הרחבה קודם להסכם הקיבוצי הכללי שמספרו 7003/2006 ואשר נחתם ביום ה' בטבת התשס״ו (5 בינואר 2006) בין התאחדות מפעלי הובלה בישראל לבין ההסתדרות הכללית החדשה; ההוראות המורחבות שבתוספת לצו זה יחולו על כל המעבידים בעלי מפעלי הובלה ועובדיהם שתפקידם הקבוע הוא נהיגת רכב משא להובלת מטענים שמשקלו עולה על 4 טון, וכן כי האמור בצו זה כפוף להוראות סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה-22005.

תוספת

ה ה ו ר א ו ת ה מ ו ר ח ב ו ת מס' הסעיף

בנספח ב' להסכם הקיבוצי(7003/2006), תחת הכותרת ״סכום הפיצוי״, במקום הקטע המתחיל במילים ״סכום הפיצוי יהיה״ עד למילים ״צמוד למדד 1/2006״, יבוא (בהסכם 7018/2007) ״סכום הפיצוי יהיה זהה לסכום שהמבוטח היה זכאי לו כקצבת

2756


ילקוט הפרסומים 5794, ח' בניסן התשס״ח, 10.4.2008

1

   ס״ח התשי״ז, עמ' 63.

2

   ס״ח התשס״ה, עמ' 889.