גיליון 5795 עמוד 1 מתאריך 10/04/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' בניסן התשס״ח    5795    10 באפריל 2008

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 2760

הודעה על מינוי יושב ראש ועדת תלונות לפי חוק

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.......................... 2760

מינוי חברים לוועדות שחרורים מיוחדות לפי חוק

שחרור על-תנאי ממאסר................................................ 2760

הודעה על מינוי רשם ההקדשות לפי חוק

הנאמנות.............................................................................. 2760

הודעה על מינוי רשם המפלגות........................................... 2760

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה)................................................... 2760

הודעה על מינוי של רשם המשכונות................................ 2761

מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום)................................................................................. 2761

מינוי פקידי גביה לפי פקודת המסים (גביה).................. 2761

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 2761

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור............ 2761

הכרזה על בית סוהר................................................................. 2762

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים; לפי חוק מיסוי מקרקעין(שבח ורכישה) וחוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - מעצרים).. 2762 הכרזה על מקום מעצר לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 2762

עמוד

כתב מינוי ועדת ערר לפי חוק הסדרת הביטחון בגופים

ציבוריים .............................................................................. 2762

אישור ועדות מקומיות לפי חוק התכנון והבניה........... 2762

הודעה על מינוי חברים למועצה המייעצת לפי חוק הנפט 2763

הודעה בדבר הוספת שטחים ברישיון נפט....................... 2763

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)... 2763

הודעה על רישום בפנקס המפלגות .................................... 2763

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2764

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 2764

הודעות בדבר הוראות להכנת תכניות מיתאר ארציות 2764

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית................... 2764

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מחוזית למחוז

ירושלים................................................................................ 2765

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז המרכז...................................................................... 2765

הודעה בדבר העברת שינוי תכנית מיתאר מחוזית

למחוז תל אביב, לשימוע בפני הציבור.................... 2766

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הצפון....................................................................... 2767

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2767

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 2773

הודעות מאת הציבור............................................................... 2778

תיקון טעות