גיליון 5797 עמוד 1 מתאריך 16/04/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בניסן התשס״ח    5797    16 באפריל 2008

עמוד


עמוד

הודעה על שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים...... 2850

הארכת מינוי שופטת לכהונה בפועל לפי חוק בית

הדין לעבודה...................................................................... 2850

מינוי ממלא מקום לנציג שר המשפטים במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................. 2850

מינוי בתי דין לפי חוק הכניסה לישראל........................... 2850 מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן

פיצויים(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף).. 2850 הארכת מינוי יושבת ראש הוועדה המייעצת למינוי חוקרי ילדים לפי חוק לתיקון דיני הראיות

(הגנת ילדים)...................................................................... 2850

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין.................................... 2850

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 2851

הסמכת רשות מוסמכת לפי חוק הפיקוח על יצוא

ביטחוני................................................................................. 2851

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על יבוא

בהיצף לפי חוק היטלי סחר........................................... 2851

תמציות תקציב רגיל של עיריות (אור יהודה, אשדוד, אשקלון, חולון, ערד, רמת השרון, תל אביב, ראשון

לציון, נס ציונה, חולון) ................................................... 2852

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2859

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2863

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 2878

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2878

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 2879

הודעות מאת הציבור ............................................................... 2879

דין וחשבון שבועי של בנק ישראל ...................................... 2888