גיליון 5798 עמוד 1 מתאריך 30/04/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ה בניסן התשס״ח    5798    30 באפריל 2008

עמוד


עמוד

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

לחוק ולפי חוק שירות המדינה (מינויים)................ 2890

הודעות על היתר לקבלת תרומה לפי חוק שירות

המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית בספים) 2890 הודעה על העברת סמבות הנתונה על פי חוק לפי חוק

הממשלה.............................................................................. 2890

הודעה על מינוי חבר בוועדה המייעצת לפי חוק

הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)................... 2890

מינוי שופט לפי חוק בתי המשפט........................................... 2890

הודעות על גמר כהונתם של שופטים לפי החוק האמור 2890

מינוי סגני נשיא בבתי משפט............................................... 2891

הודעה על מקום מושב בית דין לפי חוק מס רבוש וקרן

פיצויים וחוק בתי דין מינהליים................................. 2891

מינוי יושב ראש ועדות ערר לפי החוקים האמורים..... 2891

מינוי חברים בוועדה המייעצת לענייני בצורת לפי תקנות מס רבוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)

(נזק בצורת)......................................................................... 2892

הודעות על מינוי חברים לוועדה המייעצת לפי חוק

הספנות(ימאים)................................................................ 2892

מינוי מועצה מייעצת לפי צו הפיקוח על מצרבים

ושירותים (ייבוא רבב ומתן שירותים לרכב).......... 2892

הודעות על מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין

גמלת ניידות....................................................................... 2892

מינוי חברים למועצה הארצית לשיקום נבי נפש

בקהילה................................................................................ 2893

מינוי ממלאי מקום נציג שר הבינוי והשיבון בוועדה

המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון....................... 2893

מינוי נציגי שר הבינוי והשיבון בוועדה המחוזית

לתכנון ולבניה מחוז תל אביב..................................... 2893

תיקון למבחנים לחלוקת בספי תמיבות של משרד

החינוך התרבות וספורט למוסדות ציבור................ 2893

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז המרכז...................................................................... 2894

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2894

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2898

הודעות מאת הציבור............................................................... 2918