גיליון 5799 עמוד 1 מתאריך 01/05/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בניסן התשס״ח    5799    1 במאי 2008

עמוד


עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות

ופיתוח הכפר למוסדות ציבור..................................... 2922

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 2924

הודעה בדבר אישור תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי

שילומה................................................................................. 2926

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת הרשות לשיקום

האסיר................................................................................... 2926

מינוי קצינת מבחן לנוער......................................................... 2926

מינוי קצינות מבחן למבוגרים................................................ 2926

שינוי מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין

בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................... 2926

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק שירותי הסעד....... 2926

הענקת חסינויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים).. 2927

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה....... 2927

שירותים בנקאיים בני פיקוח לפי חוק הבנקאות

(שירות ללקוח)(תיקון מס'12)..................................... 2927

הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם .... 2927

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 2927

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים.................................. 2928 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור................................................. 2928

הודעה בדבר פקיעתם של היתרים מוקדמים לפי חוק

הנפט...................................................................................... 2928

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 2928

הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור

סובב כנרת........................................................................... 2928

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2929

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...... 2929

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות 2929 הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה

(מזכרת בתיה) .................................................................... 2929

הודעה על שינוי מינוי הרכב בוועדת ערר לארנונה

(מזכרת בתיה) .................................................................... 2929

הודעות בדבר הצגת לוחות הזכויות (עכו)...................... 2929

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 2930

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2931

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 2935

הודעות מאת הציבור............................................................... 2937

הודעה מאת בנק ישראל.......................................................... 2954

תיקון טעות