גיליון 5800 עמוד 1 מתאריך 06/05/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

א' באייר התשס״ח    5800    6 במאי 2008

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-10.2.2008 עד 2.3.2008).............................................2958

הצטרפות שותף (מ-10.2.2008 עד 2.3.2008)..............................................2959

פרישת שותף (מ-10.2.2008 עד 2.3.2008)................................................2969

רישום שותפויות (מ-2.3.2008 עד 1.4.2008)..............................................2970

הצטרפות שותף (מ-2.3.2008 עד 1.4.2008)...............................................2971

פרישת שותף (מ-2.3.2008 עד 1.4.2008).................................................2984

הודעות לפי חוק העמותות -

הודעות מוקדמות בדבר מחיקה מפנקס העמותות........................................2986

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות...........................................2988