גיליון 5801 עמוד 1 מתאריך 06/05/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

א׳ באייר התשס״ח    5801    6 במאי 2008

עמוד

הודעות בדבר רישום עמותות............................................................2990

הודעות בדבר שינוי שמות עמותות........................................................3009