גיליון 5802 עמוד 1 מתאריך 06/05/2008ילקוט הפרסומים

א' באייר התשס״ח


5802


6 במאי 2008


עמוד

הוראות להסדרת מסלולי סיוע למכוני מחקר לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה.....................3014

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי.........................................................3017

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור........................................................3018

הודעות מאת הציבור...........................................................................3023