גיליון 5803 עמוד 1 מתאריך 07/05/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באייר התשס״ח    5803    7 במאי 2008

עמוד

תיקוני תקנון הכנסת................................................................. 3042

מינוי חוקרת ילדים לפי חוק לתיקון דיני ראיות (הגנת

ילדים)................................................................................... 3043

מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשם המתווכים.............. 3043

מינוי ממונה למועצה הדתית בית שאן............................. 3043

עמוד

הודעות על מינוי חברים בוועדות המקומיות לתכנון ולבניה (אונו, מעלה נפתלי, גבעות אלונים,

לב הגליל, יזרעאלים, הגליל המזרחי)....................... 3043

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 3044

הודעה מאת הציבור................................................................. 3044