גיליון 5803 עמוד 2 מתאריך 07/05/2008תיקון תקנון הכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

לפי סעיף 155 לתקנון הכנסתי, מתפרסם בזה תיקון לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום י׳׳ח באדר ב' התשס׳׳ח (25 במרס 2008):

תיקון סעיף 10

י. בסעיף 10 לתקנון הכנסת, אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

”(אי) (י) הוועדה לענייני ביקורת המדינה תבחר לה יושב ראש מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת, שהוא חבר בסיעה מסיעות האופוזיציה.

(2)    כהונתו של יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה תפקע בתום 14 ימים מיום שחדלה סיעתו להיות סיעה מסיעות האופוזיציה; פקעה כהונה כאמור, תבחר הוועדה יושב ראש לפי הוראות פסקה (י).

(3)    בסעיף קטן זה, ”סיעות האופוזיציה” -כהגדרתן בסעיף יי(ג) לחוק הכנסת1.”

י”ח באדר ב' התשס”ח (25 במרס 2008) (חמ 3-864)

דליה איציק

_    יושבת ראש הכנסת

1    י”פ התשכ׳׳ח, עמ' 590; התשס׳׳ח, עמ' 2184.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ד, עמ' 140.

תיקון תקנון הכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

לפי סעיף 155 לתקנון הכנסת2, מתפרסם בזה תיקון לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום י”ח באדר ב' התשס”ח (25 במרס 2008):

תיקון סעיף 31

1. בסעיף 31 לתקנון הכנסת, במקום ”לא יאוחר מיום ו” יבוא ”לא יאוחר מיום ה'.”

י”ח באדר ב' התשס”ח (25 במרס 2008) (חמ 3-864)

דליה איציק

_    יושבת ראש הכנסת

1 י”פ התשכ׳׳ח, עמ' 590; התשס׳׳ח, עמ' 2184.

תיקון תקנון הכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

לפי סעיף 155 לתקנון הכנסת2, מתפרסם בזה תיקון לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום י”ח באדר ב' התשס”ח (25 במרס 2008):

תיקון סעיף 88

1. בסעיף 88 לתקנון הכנסת-

(1)    בסעיף קטן (ב), הסיפה החל במילים ”לענין סעיף זה”

- תימחק;

(2)    אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

”(ב1)    (1) לעניין סעיף זה תיוצג הממשלה על ידי

אחד מאלה: ראש הממשלה, השר שהנושא המוצע נמצא בסמכותו, באופן ישיר או עקיף,

או סגנו, ואם הנושא נמצא בסמכות ראש הממשלה - גם השר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת.

(2) על אף האמור בפסקה (1), בנסיבות מיוחדות רשאית הממשלה, באישור השר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת או שר אחר שראש הממשלה הסמיכו לצורך כך, ובאישור יושב ראש הכנסת, להיות מיוצגת על ידי שר אחר, ובלבד ששר שהנושא המוצע בסמכותו לא ייוצג על ידי שר אחר יותר משלוש פעמים במושב של הכנסת.”

י”ח באדר ב' התשס”ח (25 במרס 2008) (חמ 3-864)

דליה איציק

יושבת ראש הכנסת

תיקון תקנון הכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

לפי סעיף 155 לתקנון הכנסת2, מתפרסם בזה תיקון לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום י”ח באדר ב' התשס׳׳ח (25 במרס 2008):

תיקון סעיף 98

1. בסעיף 98 לתקנון הכנסת, האמור בו יסומן ”(א)” ואחריו יבוא: ”(ב) ישיבות ועדות הכנסת לא יתקיימו בשעה שבה מתקיימת ישיבה של הכנסת, אלא אם כן אישר זאת יושב ראש הכנסת, מטעמים מיוחדים, וכפי שיקבע.”

י”ח באדר ב' התשס”ח (25 במרס 2008) (חמ 3-864)

דליה איציק

יושבת ראש הכנסת

1 י”פ התשכ׳׳ח, עמ' 590; התשס׳׳ח, עמ' 2184.

תיקון תקנון הכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

לפי סעיף 155 לתקנון הכנסת2, מתפרסם בזה תיקון לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום י”ח באדר ב' התשס׳׳ח (25 במרס 2008):

תיקון סעיף 106ו

1. בסעיף 106ו(ב) לתקנון הכנסת, במקום ”את תכניות המשרד לעתיד” יבוא ”את תכנית העבודה של המשרד.”

י”ח באדר ב' התשס”ח (25 במרס 2008) (חמ 3-864)

דליה איציק

יושבת ראש הכנסת

1 י”פ התשכ׳׳ח, עמ' 590; התשס׳׳ח, עמ' 2184.

3042


1

ילקוט הפרסומים 5803, ב' באייר התשס׳׳ח, 7.5.2008

2

י”פ התשכ׳׳ח, עמ' 590; התשס׳׳ח, עמ' 2184.