גיליון 5804 עמוד 1 מתאריך 12/05/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' באייר התשס״ח    5804    12 במאי 2008

עמוד    עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה    הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לבחירת שופטים).............................................................. 3046    לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 3047

מינוי שופטי נוער ..................................................................... 3046    הודעה    בדבר מועד ישיבת ועדת הנוטריונים................. 3048

מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט.......................................... 3047    הכרזה    על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 3048

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 3047    הודעה    על בקשה לחידוש רישום לפי חוק המקרקעין.    3048