גיליון 5804 עמוד 3 מתאריך 12/05/2008מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על משה גלעד, ת׳׳ז XXXXX955, שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, לשמש שופט נוער, עד לתום תקופת כהונתו באותה ערכאה.

י׳׳ח באדר ב' התשס׳׳ח (25 במרס 2008) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-ו97ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-ו97וו, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית משפט השלום בירושלים הרשומים מטה לשמש שופטי נוער:

השופט איתי כץ, ת”ז XXXXX847 השופטת תמר בר־אשר-צבן, ת׳׳ז XXXXX420 השופט ארנון דראל, ת”ז XXXXX888 השופטת ענת זינגר, ת׳׳ז XXXXX681 השופטת יעל ייטב, ת׳׳ז XXXXX116 השופטת חגית מאק-קלמנוביץ, ת”ז XXXXX842 השופט דב פולוק, ת׳׳ז XXXXX352 השופט עודד שחם, ת”ז XXXXX793 השופטת אנה שניידר, ת”ז XXXXX472

תוקף המינוי עד לתום תקופת כהונתם של השופטים האמורים בבית משפט השלום בירושלים.

י׳׳ח באדר ב' התשס׳׳ח (25 במרס 2008) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-ו97ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-ו97וי, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על רפי ארניה, ת׳׳ז XXXXX408, שופט בית משפט השלום בראשון לציון, לשמש שופט נוער, עד תום תקופת כהונתו באותה ערכאה.

י׳׳ח באדר ב' התשס׳׳ח (25 במרס 2008) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984וי, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עאטף עיילבוני, ת׳׳ז XXXXXX407, שופט של בית משפט שלום, לרשם של בית המשפט המחוזי בנצרת, החל ביום כ׳׳ה באדר ב', התשס׳׳ח (1 באפריל 2008). כ׳׳ה באדר ב' התשס׳׳ח (1 באפריל 2008) (חמ 3-64)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה

לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעורי הריבית ודרך חישובה), התשס׳׳ג-2003 בהתאם לתקנה 6 לתקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעורי הריבית ודרך חישובה), התשס”ג-12003, שיעורי הריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א-ו96ו2, לתקופה שמיום כ׳׳ה באדר ב' התשס׳׳ח (1 באפריל 2008), עד יום כ׳׳ז בסיוון התשס׳׳ח (30 ביוני 2008), יהיו כדלהלן:

1.    ריבית צמודה

שיעור ”ריבית צמודה” יעמוד על 2.7% לשנה.

2.    ריבית שקלית

שיעור ”ריבית שקלית” יעמוד על 5.5% לשנה.

3.    ריבית במטבע חוץ(דולר)

שיעור ”ריבית במטבע חוץ” יעמוד על 3.6975% לשנה.

4.    ריבית הפיגורים הצמודה

שיעורי ”ריבית פיגורים” יעמוד על 9.2% לשנה.

ג' בניסן התשס”ח (8 באפריל 2008) (חמ 3-3220)

שוקי אורן

_    החשב הכללי

1    ק”ת התשס׳׳ג, עמ' 588.

2    ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 192.

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ”ג-1993 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ”ג-993וי, בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש דצמבר 2007 היה 6.93 אחוזים. י”א באדר ב' התשס׳׳ח (18 במרס 2008) (חמ 3-2468)

דוד גבע

מנהל היחידה למידע ולדיווח הפיקוח על הבנקים

_    בנק ישראל

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 174.

3047


ילקוט הפרסומים 5804, ז' באייר התשס׳׳ח, 12.5.2008

1