גיליון 5804 עמוד 4 מתאריך 12/05/2008הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ״ג-1993 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ״ג-1993י, בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש ינואר 2008 היה 7.14 אחוזים.

ח' בניסן התשס׳׳ח (13 באפריל 2008) (חמ 3-2468)

דוד גבע

מנהל היחידה למידע ולדיווח הפיקוח על הבנקים

_    בנק ישראל

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 174.

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת הנוטריונים

לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-1976 בהתאם לתקנה 30(ב) לתקנות הנוטריונים, התשל׳׳ז-1977י, ניתנת בזה הודעה כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-21976, תתכנס ביום ב', י׳׳ח בתמוז התשס׳׳ח (21 ביולי 2008), בשעה 9.00, במשרד המשפטים, רח' בית הדפוס 22, בניין ״עומר״, קומה 4, גבעת שאול, ירושלים.

כ״ד בניסן התשס״ח (29 באפריל 2008) (חמ 3-303)

משה שילה

המנהל הכללי של משרד המשפטים

_    יושב ראש ועדת הרישיונות

1 ק״ת התשל״ז, עמ' 1724. 1 ס״ח התשל״ו, עמ' 196.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-11985, אני מכריז על האזורים המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה בקיבוץ אפיק מחלת הניוקסל:

קיבוץ אפיק, מושב גבעת יואב, מושב נאות גולן, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס 3 קילומטרים מקיבוץ אפיק. כ״ו בניסן התשס״ח (1 במאי 2008) (חמ 3-126)

משה חיימוביץ

_    מנהל השירותים הווטרינריים

1 ס״ח התשמ״ה, עמ' 84.

הודעה על בקשה לחידוש רישום

לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969 מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום בתוך 60 יום מתאריך פרסום הודעה זו.

ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,

אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34, (מגדל העיר), ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: חר/1/08(י-ם). העיר: ירושלים. השכונה: באב אל עמוד. תיאור המקרקעין: מגרש ועליו בית מגורים. שטח החלקה: 900 אמות. סוג המקרקעין: מולק. הגבולות:

צפון: מקודם המוכר אסתריאדי וכיום אמיל אברהים יוסף; דרום: דרך ציבורית; מזרח: דרך פרטית; מערב: הגינה של מחמד בק. פרטי הרישום הטורקי (דיימה): ספר 28, דף 56, שטר מס' 30 מחודש 7, שנת 1331; ספר 28, דף 78, שטר מס' 3 מחודש 5, שנת 1332; ספר 13, דף 12, שטר מס' 309 מחודש 7, שנת 1317; מהות הפעולה: מכר ותיקון רישום. הבעלים: כריסטו מיכאל חייאת. החלק: בשלמות.

הערות: קיים זיהוי לנכס כגוש (ש) 30059, חלקה 20, המבוסס על רישום המצוי בתיק טאבו מס' 2145/46, לפי תעודה מיום 8.3.2005 של האפוטרופוס לנכסי נפקדים, הבעלים הוא נפקד במובן חוק נכסי נפקדים, התש״י-1950.

הבקשה לחידוש רישום מוגשת על ידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים, באמצעות מנהל מקרקעי ישראל.

ב' בניסן התשס״ח(7 באפריל 2008)

פנחס לוי

מפקח בכיר על רישום המקרקעין

3048    ילקוט הפרסומים 5804, ז' באייר התשס״ח, 12.5.2008

המחיר 1.46 שקל חדש    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי