גיליון 5805 עמוד 1 מתאריך 15/05/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י' באייר התשס״ח    5805    15 במאי 2008

עמוד

הודעות על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת

לחוק לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 3050

הודעה על מינוי ראש מערך ההסברה הלאומי לפי

החוק האמור....................................................................... 3050

החלטה המאשרת החלטת ועדת הכספים בדבר אישור

הוראות המגדילות מכס או מס קניה........................ 3050

מינוי ממלאי מקום נציג שר הבינוי והשיכון בוועדה

המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה......................... 3050

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 3050

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות

החכירה................................................................................ 3050

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 3051

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 3052

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין.............. 3053

עמוד

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות

המינהליות.......................................................................... 3053

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2007 ולשנת הכספים 2008 (גבעת שמואל,

יקנעם עילית, קרית אונו, רעננה).............................. 3053

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.3.2008...... 3056

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.3.2008.... 3057

ביטול הסכמים קיבוציים................................................... 3060

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 3060

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 3076

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 3084

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3086

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 3095

הודעות מאת הציבור............................................................... 3097