גיליון 5806 עמוד 1 מתאריך 15/05/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י' באייר התשס״ח    5806    15 במאי 2008

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 3106

הכרזות על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)...................................................................... 3106

הודעה על שינוי שם בפנקס    המפלגות.............................. 3106

עמוד

מינוי נציג מנהל מינהל התכנון במועצה הארצית

לתכנון ולבניה................................................................... 3107

הודעות בדבר הצגת לוחות הזכויות.................................. 3107

הודעה מאת מפעל הפיס......................................................... 3107