גיליון 5807 עמוד 56 מתאריך 18/05/2008מחוז באר ש1ע

הודעה על כזתה להכריז על חלוקת די ביד רד ראשון

פרס* מנאמן

אהה

דיבידנד

סוג

נוסח

תאריך מתן צו סש״ר/ סינוס

מס, תיק ביחמ״ש

סס, תיק כנ״ר

כתובת

מ״ז

שם חחייב/ו!

(»י00;84

כל הנושים

11/09/02

1039/01

7177

שמשון,אשקלון

58079948

דוד יצחדץ

עו ״ד ביטון חדדה

כל הנושים

21/11/04

5163/04

7966

אופירה 2 2,א שקלון

57418061

סלמי אהרון


צבי קויש״עד׳ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז באר שבע

מחוז ירושלים

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות ראשונות של נושים ושל משתתפי ס

סועד קייס אסיפת משתתפים ראשמה

מועד קיום אסיפת נושים ראשונה

תאריך מתן עד סירוק

מס. תיק כיהמ״ש

מס, תיק כד׳ד

כתובת

מסמר

חברה/עמותח

שם דערה/עמומה

09:30

11/01/09

09:00

11/01/09

17/03/08

3124/06

1956

בנץ פארק סוסר נת.ד. 23100 י-ם

511688962

אופליבק תקשורת בע־מ

11:30

13/01/09

11:00

13/01/09

17/03/08

3103/06

1962

דרך משה ברעם 1 ,קספוס אתרי י-ם

513348417

פמנת אבדת n*1a

09:30

13/01/09

09:00

13/01/09

25/03/08

4029/07

1993

קרית ארבע 27 ,

511762890

הן שי מיגון תמות רכב בע״בז

09:30

23/10/08

09:00

23/10/08

15/02/07

3208/06

1986

ד, נ. הרי יהודה ,

511472532

*.מ.,, חוסל׳(1990) בעימ

09:30

04/11/08

09:00

04/11/08

06/03/08

4092/07

2022

חרב עוזיאל 101 ,ירושלים

510286339

ש. בראשי בע״ם

09130

09/12/08

09:00

09/12/0B

06/03/08

4236/06

2027

ריבלין 8 ,ירושלים

511441776

א.מ, קור חום(1990) בעיבז

10:30

09/12/0&

10:00

09/12/08

06/03/08

4265/07

2048

יפו 208 208 ,ירושלים

513122937

אזדביט ברח־קאכ״ט סחדסם בע״בז

09:30

10/12/08

09:00

10/12/08

06/03/08

4196/07

2052

נחל באלים 6 ,בית שמש

513501221

קלאב האישה רמב־ש בע“מ


אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ פנפי נשרים IS,ירושלים בת־ שבע אברן■ בר סוב, עו״ד, סנן הבונ״ר, מנהל מחוז ירושלים

מחוז תל אביב

הודעות על מתן צוו* פירוק ואסיפות ראשונות של נושים ושל משתתפים

מיעד קיום אסיפת משתתפים ראשונה

מועד קיום אסיפת נושים ראשונה

תאריך מדק צו סירוק

מס. תיק ביהמ״ש

מס׳ תיק גג״ר

כתובת

מססר

ועד ה/ע מותה

שם תכרה/עמותה

14:30

03/12/08

14:00 03/12/08

26/03/08

2279/07

9480

ב׳אליק 69 ,ד״ג

512420068

ל,מ מנור בע״בו

14:00

25/11/08

13:30 25/11/08

11/03/08

1649/06

9690

מכבים 54 ,ראשל׳יב

510639206

אולמי אורגיל רחובות בע־מ

ילקוט הפרסומים 5807, י*ג באייר התשס״ח, 0.5.2008 ו 3164