גיליון 5808 עמוד 1 מתאריך 18/05/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג באייר התשס״ח    5808    18 במאי 2008

עמוד

מינוי חוקרות ילדים לפי החוק לתיקון דיני ראיות

(הגנת ילדים)....................................................................... 3170

מינוי בית דין לפי חוק הכניסה לישראל........................... 3170

הודעה על גמר כהונתו של שופט לפי חוק בתי

המשפט................................................................................. 3170

הודעה על הפסקת כהונה לפי חוק בית הדין לעבודה.. 3170 מינוי נציגת שר המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון

ולבניה מחוז הדרום........................................................ 3170

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 3170

מינוי חבר לוועדות שחרורים מיוחדות לפי החוק האמור.. 3170 עמוד

הארכת מינוי חבר לוועדת פיצויים לפי חוק כביש

ארצי לישראל..................................................................... 3171

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק הרשויות המקומיות

(ביוב) וחוק בתי דין מינהליים..................................... 3171

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) ........ 3171

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), וחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות

אכיפה - מעצרים)........................................................... 3171

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבתי משפט השלום בעכו, בקריות ובחדרה לפי תקנות סדר הדין האזרחי............................................................. 3172