גיליון 5809 עמוד 1 מתאריך 19/05/2008ילקוט הפרסומים

י״ד באייר התשס״ח


5809


19 במאי 2008


עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו

של בנימין זאב הרצל........................................................................3174

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז המרכז.......................................3176

הודעות מאת הציבור..........................................................................3176