גיליון 5810 עמוד 1 מתאריך 22/05/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז באייר התשס״ח    5810    22 במאי 2008

עמוד

הודעה על מינוי נציב שוויון זכויות לאנשים עם

מוגבלות............................................................................... 3182

הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע לפי תקנות מס

רכוש וקרן פיצויים)(תשלום פיצויים)(נזק בצורת).. 3182 מינוי ממלאת מקום לנציג השר להגנת הסביבה

במועצה הארצית לתכנון ולבניה............................... 3182

מינוי ממלאת מקום לנציג השר להגנת הסביבה בוועדה

הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות.......... 3182

הסמכה לפי פקודת הרוקחים................................................. 3182

(כביש ארצי לישראל)..................................................... 3182

הודעה על מועד בחינות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה

מקצועית)............................................................................. 3183

הסמכה לפי תקנות מחלות בעלי חיים(יבוא בעלי חיים).. 3183 הסמכה לפי תקנות מחלות בעלי חיים(יבוא ויצוא של

מוצרים מבעלי חיים)...................................................... 3183

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת    הניוקסל........ 3183

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות    במקרקעין.................. 3183

דוחות שבועיים בנק ישראל................................................... 3184

עמוד

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש אגרה