גיליון 5810 עמוד 2 מתאריך 22/05/2008הודעה על מינוי נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ׳׳ח-998י מודיעים בזה, לפי סעיף 23 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ׳׳ח-1998י (להלן - החוק), כי על פי הוראות סעיף 22(א) לחוק, מינתה הממשלה את יונה קסטל לתפקיד נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במקום דינה פלדמן2.

תוקף המינוי החל ביום כ׳׳ו בניסן התשס׳׳ח (1 במאי 2008).

כ׳׳ט בניסן התשס׳׳ח (4 במאי 2008) (חמ 3-3036)

עובד יחזקאל

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשנ׳׳ח, עמ' 152. 2 י”פ התשס׳׳ג, עמ' 566.

הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע

לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)

(נזק בצורת), התשכ׳׳ה-964י

בתוקף סמכותי לפי תקנה י לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק בצורת), התשכ׳׳ה-964יי (להלן

-    התקנות), ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר, אני מודיע כי -

י. כל אחד מהאזורים המפורטים בתוספת הראשונה הם אזור נפגע, לשנה המתחילה ביום ט׳׳ו בסיוון התשס׳׳ז(י ביוני 2007).

2. הצמחים המפורטים בתוספת השניה הם צמחים פגיעים, לשנה המתחילה ביום ט׳׳ו בסיוון התשס׳׳ז(י ביוני 2007). תוספת ראשונה (סעיף 1)

נוסף על אזור הנגב כהגדרתו בתקנות גם שני אזורים אלה:

אזור דרום הארץ כפי שהוא תחום בגבולות אלה: במזרח-גבול שביתת הנשק עם ירדן; בצפון - ממפגש קו רוחב 07י עם גבול שביתת הנשק עם ירדן, משם מערבה עד מפגשו עם קו אורך 6״; במערב - ממפגש קו רוחב 07י עם קו אורך 6״, משם דרומית מזרחית עד מפגשו עם קו אורך 27י; בדרום - הקו הצפוני התוחם את אזור הנגב כהגדרתו בתקנות.

אזור עמק בית שאן, כפי שהוא תחום בגבולות אלה: במזרח

-    נהר הירדן; בצפון - ממפגש קו רוחב 233, עם נהר הירדן, משם מערבה עד מפגשו עם קו רוחב 233 עם קו אורך 92י; במערב - ממפגש קו רוחב 233 עם קו אורך 92י, משם דרומה לאורך קו אורך 92י עד מפגשו עם נחל בזק; בדרום - נחל בזק.

תוספת שניה (סעיף 2)

חיטה, שעורה, חמצה, אפונה, חילבה, בקיה, תלתן, שיבולת שועל, לפתית.

ט׳׳ו באייר התשס׳׳ח (20 במאי 2008) (חמ 426י-3)

רוני בר און

_    שר האוצר

י• ק׳׳ת התשכ׳׳ה, עמ' 040י.

מינוי ממלאת מקום לנציג השר להגנת הסביבה במועצה הארצית לתכנון ולבניה

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965י בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 2(ב)(2) ו-48(א)(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965יי, אני ממנה את גליה בן שוהם, ת׳׳ז XXXXXX865, לממלאת מקום נציגי במועצה הארצית לתכנון ולבניה, כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ט' בניסן התשס׳׳ח (4י באפריל 2008) (חמ 3-7)

גדעון עזרא

_    השר להגנת הסביבה

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשנ׳׳ה, עמ' 450.

מינוי ממלאת מקום לנציג השר להגנת הסביבה בוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965י בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 6(א)(8) ו-48(א)(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965יי, אני ממנה את גליה בן שוהם, ת׳׳ז XXXXXX865, לממלאת מקום נציגי בוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ט' בניסן התשס׳׳ח (4י באפריל 2008) (חמ 3-7)

גדעון עזרא

_    השר להגנת הסביבה

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשנ׳׳ה, עמ' 450.

הסמכה

לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א-י98י

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ׳׳א-י98יי (להלן - הפקודה), אני מסמיך את ארז לובראני, ת׳׳ז XXXXXX687, עובד משרד החקלאות, בסמכויות לפי הסעיף האמור, למעט לגבי בתי מרקחת.

תוקפה של הסמכה זו עד יום י׳׳ד בטבת התש׳׳ע (י3 בדצמבר 2009), וכל עוד המוסמך הוא עובד משרד החקלאות. כ׳׳ד בניסן התשס׳׳ח (29 באפריל 2008) (חמ 655י-3)

אבי ישראלי

המנהל הכללי של משרד הבריאות י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה

לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ”ה-995י

בתוקף הסמכות לפי סעיף 6(א) ו-(ג) לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ׳׳ה-995יי, ובכפוף לתנאי חוזה הזיכיון שנחתם בין מדינת ישראל וחברת דרך ארץ הייווייז (997י) בע׳׳מ (להלן - בעל הזיכיון), אני מודיע כי סכומי האגרה

י ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 490; התשנ׳׳ח, עמ' 282.ילקוט הפרסומים 5810, י״ז באייר התשס״ח, 22.5.2008 3182