גיליון 5811 עמוד 1 מתאריך 22/05/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז באייר התשס״ח    5811    22 במאי 2008

עמוד


עמוד

הודעות בדבר משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 3186

מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה.............................. 3186

מינוי עוזר פקיד שומה לפי החוק האמור.......................... 3186

הודעה על מינוי חבר בוועדה המייעצת לפי חוק

הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)................... 3186

מינוי נציג שר הפנים במועצה הארצית לתכנון ולבניה.. 3186 מינוי ממלא מקום לנציג המוסדות המיישבים במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................. 3186

מינוי מפקחים לפי חוק חג המצות (איסורי חמץ).......... 3187

הודעה על מינוי חברה למועצת הפסיכולוגים.............. 3187

מינוי רופאים וטרינרים ממשלתיים לפי פקודת מחלות

בעלי חיים ופקודת הכלבת........................................... 3187

מינוי חוקר לפי חוק הספנות(ימאים)................................. 3188

הודעה בדבר מינוי חברה במועצת רשות שדות התעופה 3188

מינוי קצינות מבחן למבוגרים לפי פקודת המבחן......... 3188

מינוי וביטול מינוי קצין מבחן ראשי לנוער לפי החוק

האמור ................................................................................... 3188

ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער לפי החוק האמור........ 3188

מינוי ושינוי מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה) .............................................................................. 3188

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 3189

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק שירותי הסעד....... 3189

מינוי חבר במועצת העובדים הסוציאליים...................... 3189

מינוי פקידי סעד לפי חוק ההגנה על חוסים ................... 3189

אישור מעביד לפי חוק הביטוח הלאומי............................. 3190

הודעות על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים................. 3190

הסמכה בסמכות כניסה לפי חוק רישוי עסקים.............. 3190

הודעה על שינוי בהרכב המוסד העליון למדע ולחקר

הלשון הערבית בישראל................................................ 3190

מינוי חברים בוועדות מקומיות לתכנון ולבניה

(בקעת בית הכרם, אצבע הגליל, שמעונים, הראל,

מבוא העמקים).................................................................. 3190

מינוי ממלאי מקום בוועדות מקומיות לתכנון ולבניה

(שקמים, גבעות אלונים) ................................................ 3191

הודעה על ביטול מינוי חבר בוועדה המקומית לתכנון

ולבניה אצבע הגליל....................................................... 3192

הודעות בדבר הוראות להכנת תכניות מיתאר ארציות 3192

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית................... 3192

הודעות בדבר אישור תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות

למחוזות הצפון והדרום ................................................. 3193

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 3193

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק כלב ברצועה לפי חוק להסדרת הפיקוח

על כלבים............................................................................. 3194

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (סלאמה, זבולון).. 3194

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3195

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 3202

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3227