גיליון 5812 עמוד 1 מתאריך 27/05/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ב באייר התשס״ח    5812    27 במאי 2008

עמוד

הכרזה על מצב חירום לפי חוק-יסוד: הממשלה............ 3234

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 3234

הארכת תוקף הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות

לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים)........................... 3234

עמוד

הודעה על הכרה במוסדות להכשרה מקצועית לפי

חוק קליטת חיילים משוחררים.................................... 3235

תיקון ההודעה בדבר סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות............................................................................. 3236