גיליון 5813 עמוד 1 מתאריך 28/05/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג באייר התשס״ח    5813    28 במאי 2008

עמוד


עמוד

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות. 3240 תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים


הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית) ...................................................... 3241


מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 3238

הארכת מינוי חברים לוועדות ערעור לפי החוקים

האמורים.............................................................................. 3238

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי

דין מינהליים...................................................................... 3238

מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין(שבח,

מכירה ורכישה)................................................................. 3239

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת

דרגת נכות לנפגעי עבודה)........................................... 3239

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)(קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות).... 3240

לשירותים מיוחדים ולילד נכה).................................. 3240

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי................................................ 3240

אכרזות בדבר החלפות תקנים רשמיים ............................. 3240

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי(מתנדבים).......................................................... 3241

הודעה בדבר הרשאת גוף להפנות מתנדבים לשירות למטרה ציבורית או לאומית לפי תקנות הביטוח

הודעה בדבר הוצאה מלשכת עורכי הדין........................ 3241

הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין ........... 3241

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת

בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין................. 3242

הודעה בדבר שינוי בתקנים................................................... 3243

הודעה בדבר ביטול תקנים..................................................... 3243

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים ............................... 3244

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום

ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה)..................................... 3245

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 3247

הודעות על מיזוג חברות ......................................................... 3248

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל............................... 3250

דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה

להסדר ההימורים בספורט............................................ 3252

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 3253

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.4.2008...... 3258

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.4.2008.... 3258

הודעת ביטול הסכם קיבוצי................................................... 3260

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3260

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 3278

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3279

הודעות מאת הציבור............................................................... 3281