גיליון 5814 עמוד 1 מתאריך 29/05/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד באייר התשס״ח    5814    29 במאי 2008

עמוד    עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע    הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 3301

התרבות והספורט למוסדות ציבור............................ 3298    הודעה    על התליית רישיון    לפי פקודת הרוקחים........... 3301

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין...................... 3301    הודעות    על התליית רישיונות לפי    פקודת הרופאים... 3301

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי    הודעה על התליית רישיון לפי פקודת רופאי השיניים. 3302

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 3301    הודעות    מאת הציבור............................................................... 3303

הודעה על חברה שניתנה לגביה החלטת הפרטה......... 3301    הודעת המערכת