גיליון 5815 עמוד 1 מתאריך 05/06/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בסיוון התשס״ח    5815    5 ביוני 2008

עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 3306

הודעה על מינוי חבר במועצה הציבורית לאתרי הנצחה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים

לאומיים ואתרי הנצחה.................................................. 3306

הודעה על מינוי חבר במועצה הציבורית לאתרי הנצחה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים

לאומיים ואתרי הנצחה.................................................. 3306

הודעה על מינוי חבר ויושב ראש המועצה לשידורי

כבלים ולשידורי לוויין.................................................... 3306

מינוי סגני נשיא לפי חוק בתי המשפט................................ 3306

הודעה על קביעת נשיא בית הדין הרבני הגדול............. 3306

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 3306

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין...................................... 3307

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),

וחוק בתי דין מינהליים................................................... 3307

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)....................................................................... 3307

צו בדבר מינוי חבר נוסף ברשות מוסמכת לפי תקנות

העסקת נכי מלחמה.......................................................... 3307

מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה................................ 3307

מינוי ממונה על הגביה............................................................. 3307

תיקון כללים והנחיות מקצועיות לפעולת עמותה

מוכרת לפי חוק אימוץ ילדים........................................ 3307

הודעה על מינוי וביטול מינוי של פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה).................................................................................. 3308

עמוד

הודעה בדבר מינוי יושב ראש במועצת הרשות לשיקום

האסיר.................................................................................... 3308

מינוי חברים במועצת העובדים הסוציאליים................... 3308

הודעה על מינוי חברים למועצה המייעצת לפ חוק הנפט 3309 הודעות וביטול הודעה בדבר העברת סמכויות לפי חוק

שעות עבודה ומנוחה....................................................... 3309

העברת סמכויות לפי חוק עבודת נשים.............................. 3309

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק עבודת הנוער...... 3309

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה(הגבלת פעילות)..... 3309

הודעות בדבר הוראות להכנת תכנית מיתאר ארצית.... 3310 הודעה בדבר הפקת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז תל אביב.................................................................. 3310

הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 3310

תמצית תקציב רגיל של עיריות לשנת 2008 (באר שבע,

יהוד-מונוסון, לוד, רחובות).......................................... 3311

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט.................................... 3314

הודעה על מינוי ממלא מקום חבר ועדת ערר לארנונה

(חדרה)................................................................................... 3314

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין. 3314 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה ולפי חוק התכנון

והבניה.................................................................................. 3315

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................. 3352

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 3353

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 3355

הודעות מאת הציבור ................................................................ 3356