גיליון 5816 עמוד 1 מתאריך 11/06/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בסיוון התשס״ח    5816    11 ביוני 2008

עמוד

הודעה על חילופי גברי בכנסת............................................. 3366

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי חוק

הבחירות לכנסת................................................................ 3366

תיקון למבחנים לתמיכה במוסדות ציבור - תכנית 250132 - קרן תמיכה לשיפור מצבם של נפגעי

רדיפות הנאצים.................................................................. 3366

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) וחוק הגנת הצומח.. 3366 הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים

וחוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה)........... 3367

הודעה לעניין מסירת הנחיות מקצועיות לבורסה לניירות

ערך לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים. 3367

עמוד

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית כנרות

עמק הירדן .......................................................................... 3367

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי .................................... 3367

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים............................................................................... 3368

מינוי והסמכת מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח

על העבודה ......................................................................... 3368

הסמכת מפקחים לפי חוק התכנון והבניה......................... 3369

הודעה על אישור מחסן טרנזיט לפי תקנות המכס (טיס).. 3370 הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים

(בחינת רישוי) ..................................................................... 3370

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל ........ 3370

הודעות בתי הדין הרבניים...................................................... 3371

הודעות מאת הציבור................................................................ 3375