גיליון 5817 עמוד 1 מתאריך 12/06/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ט׳ בסיוון התשס״ח    5817    12 ביוני 2008

עמוד

הודעות מאת הרשם לעניני ירושה ...............................................3382

הודעות מאת הכונס הרשמי...........................................................3426