גיליון 5818 עמוד 1 מתאריך 16/06/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בסיוון התשס״ח    5818    16 ביוני 2008

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 3446

הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום כהונה

אחר........................................................................................ 3446

מינוי שופטים עמיתים לפי חוק בתי המשפט................. 3446

מינוי יושבי ראש בוועדות שחרורים מיוחדות לפי חוק

שחרור על-תנאי ממאסר................................................ 3447

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים (ועדות

רפואיות)................................................................................ 3447

הודעה על מינוי חבר לוועדת תעסוקה לפי חוק חיילים

משוחררים (החזרה לעבודה)........................................ 3447

הודעה על מינוי חבר נוסף לפי תקנות הנכים (ועדה

רפואית עליונה)................................................................. 3448

הסמכה למנהל המרשם הארצי לפי חוק הגנה על

הציבור מפני עברייני מין.............................................. 3448

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 3448

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 3448

מינוי וצו מיוחד לפי פקודת האגודות השיתופיות....... 3448

הודעה על מינוי חברים וממלאי מקומם לוועדת מחקר

לפי החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה............. 3448

עמוד

מינוי פקיד גביה.......................................................................... 3449

מינוי ממונה על הגביה    ופקידי גביה................................. 3449

הודעות על מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין

גמלת ניידות....................................................................... 3449

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לשירותים

מיוחדים לפי תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)

(ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה).... 3449 הודעות על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים................. 3449

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים.................................. 3450

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 3450

הודעה בדבר הוצאה מלשכת עורכי הדין........................ 3451

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 3451

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3452

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 3460

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 3478

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 3481

הודעות מאת הציבור............................................................... 3481