גיליון 5819 עמוד 2 מתאריך 17/06/2008הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית משפט השלום בחיפה

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי תקנות 215,1ו ו־ד49ג1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ׳׳ד-1984י(להלן - התקנות), אני מודיע כי -

(1)    החל ביום י׳׳ד בסיוון התשס׳׳ח (17 ביוני 2008), ניתן לפתוח בבית משפט השלום בחיפה, לרבות בית המשפט לענייני משפחה ובית המשפט לנוער (להלן כל אחד מאלה - בית המשפט), כל הליך לפי התקנות בלבד, בדרך של הגשת כתב בי-דין אלקטרוני לפי פרק ט”ז3 לתקנות;

(2)    (א) הגשה של כתב בי-דין אלקטרוני לבית המשפט,

תתאפשר רק לאחר הזדהות של המגיש באמצעות תעודה אלקטרונית להזדהות וליעדי ההגשה המפורטים להלן:

(1)    אתר האינטרנט של בתי המשפט, שכתובתו: www.court.gov.il; בדרך זו ניתן לצרף קבצים בנפח שלא יעלה על 5 מגה ביט(;(5M

(2)    שרת שכתובתו /http://uddi.court.gov.il uddipublic; הגשה ליעד זה תתאפשר באמצעות קשר מקוון למערכת הממוכנת של בתי המשפט (שירותי רשת - web services);

(3)    שרת שכתובתו https://safe.court.gov.il;

הגשה ליעד זה תיעשה לצורך הגשת כתב בי-דין באצווה (batch file).

(ב) לצורך הגשה ליעדים המפורטים בסעיף קטן (א)(2)

ו-(3) יהא על המגיש לצרוך שירותי תוכנה ייעודים שיאפשרו יצירת ממשק למערכת הממוכנת של בתי המשפט.

(3)    המאפיינים של כתב בי-דין אלקטרוני והדרישות הצורניות לגביו, הם אלה:

(1)    הוראות התקנות בדבר מאפייני כתב בי-דין וצורתו יחולו על כתב בי-דין אלקטרוני, בשינויים המחויבים;

(2)    כתב בי-דין אלקטרוני יוגש בקבצים מסוג pdf או tiff בלבד;

(3)    כתב בי-דין אלקטרוני ומצורפיו ייחתמו באמצעות תוכנת חתימה שמתקיימות בה הוראות התקן XML Dsig; תוכנה העונה לדרישה זו ניתנת להורדה מאתר האינטרנט של בתי המשפט שכתובתו:

;www.court.gov.il

(4)    (א) לצורך כניסה למערכת, מגיש כתב בי-דין אלקטרוני לבית

המשפט יזדהה אל מול המערכת הממוכנת, באמצעות אחת התעודות האלקטרוניות להזדהות שלהלן:

(1)    תעודה שהנפיק ”גורם מאשר” כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס”א-1 22001 (להלן -חוק חתימה אלקטרונית);

(2)    תעודה ממוחשבת לגישה וזיהוי (תמו׳׳ז)

המונפקת לבעלי תפקיד בשירות המדינה.

(ב) לצורך הגשת כתב בי-דין אלקטרוני שנדרשת לגביו חתימה, יחתום המגיש על כתב בי-הדין וצרופותיו באמצעות חתימה אלקטרונית מאושרת, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית;

(5)    אגרת בית משפט וכן כל תשלום אחר שיש לשלם לבית

המשפט, יהיה ניתן לשלם באחת משתי הדרכים האלה:

(1)    בעל דין המגיש לבית המשפט כתב בי-דין כאמור בסעיפים 2(א)(2) ו-(3) רשאי לשלם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בלבד; הרשאה לחיוב חשבון תימסר למזכירות בית המשפט מראש; טופס הרשאה לחיוב חשבון ניתן להוריד מאתר האינטרנט של בתי המשפט, ולהשיבו חתום למזכירות בית המשפט;

(2)    בעל דין המגיש לבית המשפט כתב בי-דין באמצעות אתר האינטרנט של בתי המשפט כאמור בסעיף 2(א)(1) רשאי לשלם בכרטיס חיוב או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון;

(6)    המצאת כתב בי-דין אלקטרוני תיעשה כלהלן:

(1)    כתב בי-דין אלקטרוני, שאינו כתב בי-הדיןהראשון בתיק, יומצא אל כתובת הדואר האלקטרוני של נמען שאינו בית המשפט, במערכת דואר אלקטרוני שמתקיימות בה דרישות סימן ג'2 בפרק ל”ב לתקנות בלבד;

(2)    נמען המעוניין בהמצאת כתבי בי-דין אלקטרוניים, ימסור את כתובת הדואר האלקטרוני שלו לבית המשפט;

(3)    על כל שינוי או ביטול של כתובת הדואר האלקטרוני כאמור בפסקה (2), יודיע הנמען לבית המשפט;

(4)    הודעות לבית המשפט כמפורט בפסקאות (2) ו-(3/ יישלחו

באמצעות טופס ייעודי שניתן לקבלו במזכירות בית המשפט או להורידו מאתר האינטרנט של בתי המשפט;

את הטופס יש להשיב חתום למזכירות בית המשפט.

ט' בסיוון התשס׳׳ח (12 ביוני 2008)

(חמ 3-1778)

משה גל

מנהל בתי המשפט

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים

[נוסח חדש], התשמ”ה-1985 י, אני מבטל את ההכרזה2 על האזורים

המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת הניוקסל:

1.    מושב רמות נפתלי;

2.    כל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 3 ק”מ ממושב רמות נפתלי.

ח' בסיוון התשס”ה (11 ביוני 2008)

(חמ 3-126)

משה חיימוביץ

_    מנהל השירותים הווטרינריים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 84.

2    י”פ התשס”ה, עמ' 2764.


ילקוט הפרסומים 5819, י״ד בניסן התשס״ח, 17.6.2008 3486

1

י ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2220; התשס׳׳ה, עמ' 202; התשס׳׳ו, עמ' 834 (1020).

2

ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 210.