גיליון 5820 עמוד 1 מתאריך 19/06/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בסיוון התשס״ח    5820    19 ביוני 2008

עמוד

. 3490 . 3490 . . 3490 . 3490 .3490


הודעה על החלטת הכנסת להאריך את תקופת תוקפה של הוראת שעה לפי חוק סדר הדין הפלילי

(תיקון מס' 33 והוראה שעה)..............................................................

מינוי ממונה על הגביה...................................................................

מינוי ממונה על הגביה ופקידת גביה.......................................................

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) ולפי חוק הגנת הצומח..............

מינוי חבר בוועדת האישורים לפי חוק ההוצאה לפועל.................................