גיליון 5822 עמוד 1 מתאריך 23/06/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בסיוון התשס״ח    5822    23 ביוני 2008

עמוד    עמוד

הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק    הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 3522

שיחית המדיע1יים)............................................... 3520    הודעה    בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הודעה על מינוי חברים לרשות לשירותים ציבוריים -    הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור... 3523

חשמל.................................................................................... 3521    הודעות    לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3524

הכרזה על התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות ההגנה    הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 3552

(שעת חירום)...................................................................... 3521    הודעות    מאת הציבור................................................................ 3553